Copy SMS

Զինվոր


Զինվոր - բանակ, զինվոր, հայրենիք,

                                                                        ***

                                                           Հայոց այրեր ոտքի ելեք,

                                                           Դուք սահմանին զինվոր ունեք,

                                                           Հայոց մայրեր դե գովք արեք,

                                                           Երկիր պահող որդիք ունեք։

                                                                        ***

                                                           Հոր խրատով,մոր օրհնանքով,

                                                           Մի ողջ ազգի աղոթքներով

                                                           Շուտ ծառայե’ք,վերադարձե’ք,

                                                           Հայոց աշխարհը շենացրեք։

                                                                          ***

                                                            Հայրենիքս խաղաղ լինի,

                                                             Օջախներում մանկան ճիչ,

                                                              Հեռվից երգը զինվորի,

                                                             Ազատ անկախ իմ երկրի։

                                                                              ***

                                                          Հայոց բանակ կայո˜ւն լինես,

                                                          Հզորանա˜ս, ամրանա˜ս,

                                                          Սրտիս միայն փափագն է այս,

                                                          Հայրենիք իմ կանգուն մնա˜ս։

                                                     


3

0

1342