Copy SMS

Անկեղծ ասաց

Անկեղծ ասաց - Պարույր Սեվակ , անկեղծ , հոգնել

Անկեղծ ասաց՝այս ամենից ես հոգնել եմ,

Ես,սիրելիս,որ քեզ սիրել ու օգնել եմ.

Ձեռք եմ պարզել,հույս եմ տվել,

Վատդ թողած՝լավդ թվել,

Հավատացրել,հավատացել,

Թե իմ առաջ դուռ ես բացել՝

Չտեսնված,չեղած մի դուռ:

Սակայն ինչ եմես ստացել

Այդ ամենին ի տրիտուր:

Անկեղծ ասաց՝ոչինչ չկա,եվ ոչ էլ կար,,,


Պարույր Սեվակ

4

0

887