Copy SMS

ՈՒՇԱՑԱԾ ԽՈՍՔԵՐ

ՈՒՇԱՑԱԾ ԽՈՍՔԵՐ - խոսքեր, ուշացած, անկեղծ,


Ուշացած խոսքեր, դուք տեղին եք միշտ,

Թեկուզ ուշացած, բայց անկեղծ եք միշտ,

Թեկուզ ուշացած, բայց անկեղծ եք միշտ,

Դարերով եփված, բայց և հին եք միշտ;

Ուշացած խոսքեր, դուք դուք շատ ուշացաք,

Ձեր գործն արեցիք ու շուտ հեռացաք,

Իսկ ինձ լսե՞լ եք.

Սպասեք, կանգնեք մեկ էլ ինձ լսեք.

Ուշացած խոսքեր իմ լեզվով խոսեք,

Ուզում են ցույց տամ իմ մտքի հոսքը,

Թեկուզ ուշացած, բայց սրտիս խոսքը:

Ես հեռանում եմ, որ էլ չուշանամ,

Որ խոսքերիս մեջ էլ չապուշանամ:

Ուշացած խոսքով չես կարող սիրել,

Բայց առանց խոսքի կարող ես տիրել

Սրտին, ուղեղին, խոսքին ու մտքին,

Իսկ հետո ասում, որ պետք չի հոգին:

Ուշացած խոսքեր դուք տեղին եք միշտ,

Թեկուզ ուշացած, բայց անկեղծ ու...

3

0

1176