Copy SMS

Ես քեզ սիրել եմ,չեմ ատի երբեք

Ես քեզ սիրել եմ,չեմ ատի երբեք - աա, աաա, աաա

Ես քեզ սիրել եմ,չեմ ատի երբրեք

Իսկական սերը չի կարող ատել

Միայն կափսոսամ,որ սիրել եմ քեզ

Ես քեզ սիրել եմ,չեմ ատի երբեք:

Գուցե քեզ նման շատ շատերը կան

Գուցե եւ դու ես նմանը միայն:

Եթե քեզ նման մեկին հանդիպեմ

Չեմ սիրի  երբեք ,ես հաստատ գիտեմ

Շատ բարդ է կյանքը գուցե ինձ համար

Առավել բարդ է մարդն իր էությամբ:

Ես քեզ չեմ ատի,ապրիր քեզ համար

Թող չհանդիպես երրբեք բարդության

Ես քեզ սիրել եմ,չեմ ատի երբեք

Իսկական սերը չի կարող ատել

Ատում են միայն անզորությունից

Կատաղությունից ու  հիվանդ խանդից:

Պետք է հարմարվել,կյանքի հետ  քայլել

Պետք է այս կյանքում նոր էջեր բացել:

Նոր կյանքով  ապրել, ծաղկել ու շնչել

Եւ դաժան ցավը շատ խորը թաղել:

3

0

1483