Copy SMS

Ես սիրում եմ քո մեղավոր աչքերը խոր...

Ես սիրում եմ քո մեղավոր աչքերը խոր... - աա, աաա, աաա


Ես սիրում եմ քո մեղավոր աչքերը խոր,

Գիշերվա պես խորհրդավոր.

Քո մեղավոր , խորհրդավոր աչքերը մութ,

Որպես թավիչ իրիկնամուտ:

Քո աչքերի անծայր ծովում մեղքն է դողում,

Որպես գարնան մթնշաղում:

Քո աչքերում կա մի քնքուշ  բախտի վերհուշ

Արբեցումի ոսկե մշուշ

Մոլորվածին անխոս կանչող փարոսի շող,

Քո աչքերը հոգի տանջող:

Ես  սիրում եմ գգվող-անգութ աչքերդ մութ,

Որպես գարնան իրիկնամուտ:

Վ.Տերյան՜

8

1

1203

  • A.YAN
    2017-03-17 20:41:37
    Ուրի՜շ բանաստեղծ...