Copy SMS

Պարտքը...

Պարտքը... - Բանաստեղծություն, Ցունամի


Դե՛, ի՞նչ արած...
Մենք էլ ընկանք այս կռվում...

Մեզ ասել էին,
Որ մենք պետք է պարտքը տանք
Բայց չէին ասել, 
Որ մեր կյանքով պետք է տանք...

Հե՜յ, եկվորնե՜ր...
Անհոգ եղեք...
Մենք երկարացրել ենք
Պարտքը ձեր...

Դե՜, ի՛մ հող...
Մենք էլ ընկանք քո գրկում...Ցունամի
22.03.2017

8

0

1023