Copy SMS

Մեկ, երկու, երեք…

Մեկ, երկու, երեք… - Մեկ, երկու, երեք…

Մեկ, երկու, երեք… ու ես սիրեցի քեզ:
Տվեցի սիրտս, հոգիս, միտքս, ամենը քեզ,
Ու փոխարենը ես պահանջեցի մի կաթիլ սեր:
Մեկ, երկու, երեք… ես սիրեցի քեզ:

Մեկ, երկու, երեք… ու դու սիրեցի՞ր ինձ:
Վերցրիր ամենը ինչ քեզ էի տալիս
Ու փոխարենը մի ումպ սեր տվիր:
Մեկ, երկու, երեք…  դու սիրեցի՞ր ինձ:

Մեկ, երկու, երեք… ես չկշտացա,
Իսկ դու դեռ ագահ ավար էիր վերցնում`
Չեղած սերդ ու սիրտդ միշտ կշտացնելու:
Մեկ, երկու, երեք… դու չէիր կշտանում:

Մեկ,երկու, երեք… ու ես վերջացա:
Իսկ դու դեռ քաղցած վերցնում էիր ամենն ինչ չէի տալիս,
Եվ դու կուշտ հոգով… դու ինձ լքեցիր` թողնելով քաղցած:
Մեկ, երկու, երեք… ատեցի՞ր դու ինձ:

1

1

1087

  • __flower13
    2017-07-12 18:11:56
    Մեկ, երկու, երեք…