Copy SMS

Փոխում եմ…

Փոխում եմ… - Ես փոխում եմ, սլաքների, ուղղությունը


Ես փոխում եմ սլաքների ուղղությունը,
Ես փոխում եմ կյանքը իմ,
Ջնջում եմ տանջանքը, ապրում եմ կրկին:


Ես փոխում եմ ժամանակի ընթացքը,
Ես փոխում եմ իմ կյանքը սկզբից,
Ջնջում եմ ամենը, որ սկսեմ նորից:


Ջնջում եմ նաև քեզ, իմ սերը սրտիս,
Անգամ կարոտը . . . Տանջում է հոգիս . . .


Ցավեցնում է ինձ:


Ես փոխում եմ սլաքների ուղղությունը . . .

1

0

952