Copy SMS

Նվագի՜ր...հոգի՜ս...նվագիր այնպես՝ ասես եկե՜լ եմ....

Նվագի՜ր...հոգի՜ս...նվագիր այնպես՝ ասես եկե՜լ եմ..... նվագի՜ր....կզգա՜մ...ջերմ արտասուքդ զատիր նոտայից.... թող ես խենթանամ քո երգի ձայնից...նվագի՜ր.......հոգի՜ս...թեկուզ՝ ես չգա՜մ.... նվագի՜ր...հոգի՜ս....Թեկուզ՝ էլ չկա՜մ

                                                                                        

Նվագի՜ր...հոգի՜ս...նվագիր այնպես՝ ասես եկե՜լ եմ.... - Նվագի՜ր, հոգի՜ս, նվագիր

2

0

1289