Copy SMS

Կայքում տեղ գտած մտքերն են...

Դարձիր ավելի լավը և ինքդ հասկացիր՝ ո՛վ ես դու, նախքան կհանդիպես նոր մարդու և հույս կունենաս, որ նա կհասկանա քեզ:


Կայքում տեղ գտած մտքերն են... - Տխուր, Անսպասելի, Մարդիկ, Ցավ,

Այդքան ջանք մի գործադրիր. ամեն լավ բան տեղի է ունենում անսպասելի:


Կայքում տեղ գտած մտքերն են... - Տխուր, Անսպասելի, Մարդիկ, Ցավ,Միշտ էլ կգտնվեն մարդիկ, որոնք քեզ ցավ կպատճառեն: Պետք է շարունակել հավատալ մարդկանց, ուղղակի լինել փոքր-ինչ զգույշ:


Կայքում տեղ գտած մտքերն են... - Տխուր, Անսպասելի, Մարդիկ, Ցավ,Մի լացիր, որովհետև դա անցել է: Ժպտա, քանի որ դա եղել է:


Կայքում տեղ գտած մտքերն են... - Տխուր, Անսպասելի, Մարդիկ, Ցավ,Հնարավոր է՝ Աստված ցանկանում է, որ մենք հանդիպենք ոչ այն մարդկանց, քանի դեռ չենք հանդիպել այն միակին, որպեսզի երբ դա վերջապես տեղի ունենա, մենք երախտապարտ լինենք:


Կայքում տեղ գտած մտքերն են... - Տխուր, Անսպասելի, Մարդիկ, Ցավ,Այս աշխարհում դու ընդամենը մի մարդ ես, բայց ինչ-որ մեկի համար դու մի ամբողջ աշխարհ ես…


Կայքում տեղ գտած մտքերն են... - Տխուր, Անսպասելի, Մարդիկ, Ցավ,Իսկական ընկերը նա է, ով կբռնի քո ձեռքը և կզգա քո սիրտը:


Կայքում տեղ գտած մտքերն են... - Տխուր, Անսպասելի, Մարդիկ, Ցավ,Միայն այն պատճառով, որ մեկը քեզ չի սիրում այնպես, ինչպես դու ես ուզում, չի նշանակում, որ նա քեզ չի սիրում ամբողջ սրտով:


Կայքում տեղ գտած մտքերն են... - Տխուր, Անսպասելի, Մարդիկ, Ցավ,Մի վատնիր ժամանակը նրա վրա, ով չի ցանկանում այն անցկացնել քեզ հետ:

5

0

1325