Copy SMS

Ինչի՞ց է, որ

Ինչի՞ց է, որ - բանատեղծություններ, Սահյան


Էս գործը իմ ամենա սիրելի գործերից մեկնա.... Քնած տեղս բաց եմ մնում՝
Դու ինձանից նեղանում ես,
Վերքիս ցավից լաց եմ լինում՝
Դու ինձանից նեղանում ես,
Նեղանալը քարը գլխին,
Սկսում ես նեղացնել:


Այս ի՜նչ տեսակ զարմանք բան է,
Չես էլ ուզում մի հարցնել,
Ինչի՞ց է, որ
Մարդ քնած տեղը բաց է մնում
Եվ ի՞նչ վերք է, որի ցավից
Նստում մեկ-մեկ լաց է լինում:


Համո Սահյան

8

0

1649