Copy SMS

Եթե իմանայիր, եթե իմանայիր, եթե իմանայիր...

 

Եթե իմանայիր, որքան եմ լաց եղել ես,

Քո գնալուց հետո, որքան եմ քեզ փնտրել

Եթե հավաքեին իմ բոլոր արցունքները,

Ու սարքեին մի լիճ, որ լողային աստղերը...

 

Եթե այնտեղ գային բոլոր սիրահարները,

Ու նրանց պատմեին սիրո մասին աստղերը,

Նրանք կիմանային, որ սերը մի գիշեր է,

Երբ կորչում են աստղերը, կորչում է նաև սերը:


  Եթե իմանայիր, եթե իմանայիր, եթե իմանայիր... - Անդամների բլոգեր, Հայացք դեպի անցյալ , Թախիծ, Գիշեր

 

Եթե իմանայիր, որքան եմ լաց եղել ես,

Քո գնալուց հետո, որքան եմ քեզ փնտրել

Եթե հավաքեին իմ բոլոր արցունքները,

Ու սարքին մի լիճ, որ լողային աստղերը...

 

Եթե այնտեղ գային բոլոր սիրահարները,

Ու նրանց պատմեին սիրո մասին աստղերը,

Նրանք կիմանային, որ սերը մի գիշեր է,

Երբ կորչում են աստղերը, կորչում է նաև սերը:

 

Եթե իմանայիր, եթե իմանայիր, եթե իմանայիր...


3

0

1130