Copy SMS

Առանց սիրո

Առանց սիրո մարդը վոչինչ է,

Շատերն են ասւմ ՛՛սերը սուտ է՛՛

Չհասկանալով սիրո գաղնիքը

Շտապում են ասել անմիտ խոսքերը:

 

Բայց մեկ է, մեկ է սերն զգացմունք է՝

Շատերի համար դա մի տանյանք է,

Շատերի համար մի հիացմունք է,

Շատերի համար նոր կյանքի սկիզբ է:

Առանց սիրո - Շատերն, սերը, կյանք


1

0

116