Copy SMS

Խորհուրդ #1

Խորհուրդ #1 - Շատերն, սխալներն, կյանք

Իմ կյանքում ես սովորել եմ հաջողության հասնել իմ ծնողների, ընկերների, հարազատների եւ ուղղակի անծանոթ մարդկանց տված խորհուրդներով: Շատերը հնարավոր է ինձ սխալ հասկանան՝ ես ձեզ չեմ ստիպում թմրեցնել ձեր ուղեղները, ես ձեզ ուղակի զուտ մարդկաին կերպով խնդրում եմ, երկար մտածեք ամեն քայլից առաջ, միշտ չտեսնելու տվեք (թքած ունեցեք) նախանձ մթնոլորտի անդամ «մարդկանց» նախանձությունը: Նաեք միայն արաջ եւ քայլեք ձեր պատկերացումների ճիշտ ուղղով: Դուք եւ ձեր գործած սխալներն են ձեր լավագույն ուսուցիչը: Միայն դուք կարող եք ձր արքարոտ ճանապարհը ասալտապատել:

1

0

97