Copy SMS

Mari

Պաշտոնը՝ Հեղինակ

Գրել նամակ
  • Գրառումներ 98
  • Ֆավորիտներ 17
  • Հետևորդներ 0

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Մար 18

Աշխարհի ամենաանսովոր գրքերը

 աշխարհի ամենաանսովոր, տարօրինակ գրքերը թ՛ե արտաքին տեսքից, և թ՛ե իմաստային առումով:

Այս գիրքը կոչվում է բարձ գրքույկ: Գիրքը քնեցնող հատկություն ունի և ոչ ոք չի կարող այն կարդալ մինչև վերջ:
Հավանաբար ոչ թե իմաստային առումով, այլ եթե ուշադիր նայեք՝ տողերը ալիքավոր են:
12

4

2328