Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Նոյ 29

Կյանքը իր բոլոր դժվարություններով

Սիրե՛ք և գնահատե՛ք կյանքը իր բոլոր դժվարություններով հանդերձ...Կյանքն իրոք, որ դժվար է: Դժվար է սերը, մարդն իր էությամբ: Դժվար է ապրել այս անարդար ու ապիկար աշխարհում: Որտեղ տիրում է միայն չարը: Գուցե է եվ կա լավը, բայց այն այնքան քիչ է, որ չարի կողքին չի էլ երեվում: