Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Սեպ 08

Տարբեր ժամանակների էվոլուցիա

Դե իհարկե բոլորս էլ գիտենք, որ կան բազմաթիվ վարկածներ թե որտեղից է առաջացել մարդը և ինչ էվոլուցիայի է ենթարկվել..... Բազմաթիվ հումորիստներ և երկիծաբաններ, ներկայացրել են աշխարհի էվոլուցիայի այլ` այտերնատիվ և կրեատիվ տարբերակներ....... դե ինչ ? դիտենք դրանք...