Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Մար 27

Սովորեք գնահատել

Սովորենք համեմատել մեզ այնպիսի մարդկանց հետ, որոնք ունեն ավելին քան մենք, բայց, ցավոք, հազվադեպ են դեպքերը, երբ հակառակն ենք անում, այ օրինակ` «փառքդ շատ Աստված, ունեմ տուն և ունեցվածք, մարդիկ դա էլ չունեն»…