Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Մայ 11

Իսկ դուք գիտե՞ք, որ


Որպեսզի մարդ քնի, նրան միջինում հարկավոր է 7 րոպե:
Մրջյունները երբեք չեն քնում
Խխունջի աչքը ավելի մեծ է, քան ուղեղը
Ամենից շատ կոնֆետեղեն են ուտում անգլիացիները՝ տարեկան 14,1 կգ է բաժին ընկնում յուրաքանչյուրին:
Մայ 11

Եթե իմանայիր, եթե իմանայիր, եթե իմանայիր...

 


Եթե իմանայիր, որքան եմ լաց եղել ես,
Քո գնալուց հետո, որքան եմ քեզ փնտրել
Եթե հավաքեին իմ բոլոր արցունքները,
Ու սարքեին մի լիճ, որ լողային աստղերը...
 
Եթե այնտեղ գային բոլոր սիրահարները,
Ու նրանց պատմեին սիրո մասին աստղերը,
Նրանք կիմանային, որ սերը մի գիշեր է,
Երբ կորչում են աստղերը, կորչում է նաև սերը: