Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Դեկ 19

ԱՄՆ-ի դրոշը Լուսնի վրա և Թեքումսեհի անեծքը

 Բարի երեկո քոփիհայությանը , եսօր իմ պոստում տեղ կգտնեն մի քիչ անհավատալի իրադարձություններ : 
ԱՄՆ-ի դրաշը լուսնի վրա:
Առաջին փաստը ,որ կուզենայի ներկայացնել դա ԱՄՆ-ի դրոշի հայտնվելն է Լուսնի վրա: Առաջի հայացքից սովորոկան իրադարձություն , սակայն երբ ուշադիր զննեք և իմանաք մի քանի փաստ Լուսնի մասին կհասկանաք, որ ստորև բերված նկարը կեղծ է կամ էլ նկարված է ոչ Լուսնի վրա :