Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Հուլ 16

Սերն ամեն անգամ չի տրվելու քեզ

Սերն ամեն անգամ չի տրվելու քեզ,
Մի տա ամենքին քո սերը անգին,
Շաղ մի տա սերդ ծաղիկների պես,
Սերն ամեն գարնան նորից չի ծաղկի:
Այս ջահել ու խենթ բանաստեղծի պես
Յոթ ծիծաղ մի տա... ամեն ժպտալուն,
Որ երբ իսկական սիրույդ հանդիպես,
Ոչինչ չունենաս էլ նրան տալու:
2

0

1351