Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Ապր 30

Թղթե արվեստ (7 նկար)

Անձամբ ես երկար մտածել եմ , թե ինչպես կարելի է հավաքել առաջին նկարի վրա պատկերված գունդը, բայց տենցել չՖայմեցի( Իսկապես գործերը վերջն են!21

2

3606