Copy SMS

Դեկ 13

Երեխաները հարցնում են Աստծուն

Կազմակերպվել է ինչ-որ միջոցառում,որտեղ դպրոցական երեխաները իրենց հարցերն են ուղղել Աստծուն փոքրիկ թղթերի վրա`նշելով իրենց դասարանը :Կարդացեք փոքրիկ փիլիսոփաների հետաքրքիր հարցերը :

Ես ուղղակի հիացած էի ...

1.Ե՞րբ են դադարելու դասարանցիներս ծաղրել ինձ: 4-րդ դասարան:
47

14

3072