Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Օգս 09

Իմաստալից խոսքեր և մտքեր

 Կյանքի սանդուղքը լի է ծեղերով, և առավել ցավոտ նրանք մխվում են, երբ դուք սահում եք սանդուղքով ցած։
Կյանքը քիչ բան կարող է սովորեցնել նրան, ով չի սովորել տառապանքներ տանել:


 Պետք է լինել մտավոր` պարզ, բարոյապես` մաքուր և ֆիզիկապես` խնամված: Անտոն Չեխով

Ինձ դաստիարակել է կյանքը, իսկ կյանքը դաժան բան է:
Կիր Բուլըչև
 Ավելի լավ բուրում է այն մարմինը, որը ոնչնչով չի բուրում:
Լուցիում Աննեյ Սենեկա