Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Օգս 30

ԿԱՐՈՏ ՀԱՅՐԵՆՅԱՑ


Հեյ, դու, անցորդ,
Կանգ առ մի պահ,
Լսիր խոսքս, նոր գնա,
Գուցե հոգում քո, կամ մտքում
Իմ պատմածից հուշ մնա...
Այս աշխարհում կա մի երկիր,
Կա մի փոքրիկ դրախտավայր,
Այն ինձ ծնող հողն է պարարտ,
Հունն է կյանքի իմ վարար...
Դարերն եկել անց են կացել,
Չի խոնարհվել նա երբեք,
Թեկուզ անցած ճանապարհից
Հուշ մնացին լոկ վերքեր...
Բազում սպիներ, որոնք ասես
Բախտը դաջել է այնպես,
Որ նոր ծնվող սերունդն անգամ
Ցավը զգում է այդ կարծես...
Օգս 25

ԿԱՐՈՂ ԵՍ ԳՆԱԼ


Թե այս աշխարհում,
Քո ապրած կյանքում,
Ոչինչ չես արել
Հօգուդ մարդկության,
Ոչինչ չես արել
Հոգուդ մաքրության,
Եվ սրտիդ խորքում
Հանգիստ լինելուն,
Գլուխդ հանգիստ
Բարձին դնելու,
Ապրելու համար՝
Կարող ես գնալ,
Քեզ ոչ-ոք երբեք
Ոչինչ չի ասի,
Լավ խոսք չես լսի,
Որն անկեղծ լինի,
Անկեղծ խոսք երբեք
Քեզ չեն նվիրի…