Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Հուն 29

ԵՍ ՍԻՐՈՒՄ ԵՄ


Ես սիրում եմ քո աչքերի
Ոսկեշղարշ ծովն սնհատակ,
Քո շուրթերից անվերջ հնչող
Ադամանդե խոսքերը թանկ,
Քո հայացքի հեռուներում
Լուռ բնակվող համեստությունն,
Որն անդադար հմայելով
Պարգևում է ինձ մի նոր կյանք…