Copy SMS

Օգս 11

ՄԱ՜ՅՐ

  Առանց քեզ՝ՄԱ՜ՅՐ...գոյությունս անգոյ է...                                                                                       Առանց քեզ ամեն ունեցածս զրո է...                                                                                                                                                                                                                                         ՄԱ՜ՅՐ...                                                                                                                                 Քո սրտի դիմաց աշխարհում ամենը սին է...                                                                                     Քո սիրո առաջ խոնարհումս՝ հի՜ն է...

12

4

1111

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞