Copy SMS

Հոկ 30

Այբուբենը' աղոթք

Հայերեն տառերն ստեղծելուց հետո կարևոր  էր նաև դասավորել  այդ տառերը; Արդ,  Մեսրոպ Մաշտոցը ինչ
 սկզբունքով  դասավորեց դրանք;  իսկ ինչու. ինչ կփոխեր,  եթե Ա-ն  դրվեր  Լ-ի  տեղը, կամ  Ծ-ն  Բ-ի
8

5

5071

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞