Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Մայ 12

Գիթառ

Որոշեցի Ձեզ ներկայացնել իմ սիրած երաժշտական գործիքը.......շատ եմ ցանկանում ունենալ գիթառ եվ սովորել նվագել


8

23

9085