Copy SMS

Սեպ 20

Երանի՜

                                    Երանի... 


Երանի մի պահ կարողանայինք հետ գնալ անցյալ... մենք այնքան ճիշտ կապրեինք՜ ։ Երանի մի պահ իսկապես զգայինք դիմացինի ցավը, մենք այնքան քիչ կխոսեինք ու քիչ խորհուրդներ կտայինք... երանի մի պահ կարողանայինք ներել մարդկանց, ում արդեն կորցրել ենք... հիմա քի՜չ կկարոտեինք...երանի մի պահ հասկանայինք լսելու արվեստը, մենք հաճախ կլռեինք... Երանի մենք հպարտ չլինեինք , որ կարողանայինք ճիշտ պահին  "սիրում եմ" ասել։

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞