Copy SMS

Սեպ 30

Մի պահ պատկերացնենք...

Եկեք մի պահ դիտարկենք  ցանկությունն ու իրականությունը կողք կողքի ու տեսնենք թե ինչ է ստացվում:Ի դեպ`ցանկությունը պատկերված է նկարների ձախ կողմում,իրականությունը`աջում:Հուսով եմ դուր կգա...)))

10

0

1776

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞