Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Հուն 16

ԿԱՐՈՏԵԼ ՈՒ ՀԻՇԵԼ

Հաճախ մեզ թվում է թե մեր ապրած գրեթե բոլոր օրերը նույնն են ,կարծես ոչնչով չտարբերվող,որևէ հետաքրքրություն չներկայացնող,ոչ ոքի և նույնիսկ մեզ չհետաքրքրող:
13

5

2218