Copy SMS

Դեկ 13

Կատոտում եմ քեզ...


Խելահեղ կարոտել եմ ձայնդ, ձայնդ լսելուց սրտիս թրթիռը, ձեռքդ ամուր սեղմելուց հոգուս հրճվանքը: Կարոտել եմ մեր առավոտները, կարճ զգեստների պատճառով քո զայրույթը, իմ տրամադրության անկումները հերոսորեն տանելու կարողությունդ: Ուրիշ էլ ոչ ոքի կողքին ես չկարողացա այդքան թույլ լինել:
 
9

0

1971

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Օգս 12

Էլթոն Ջոն-վերադարձ տուն


Երգ և երաժշտություն,որ քեզ տանում է քո հարազատ տուն.ՏՈՒՆ որտեղ ծնվել ես,անհոգ մանկություն ունեցել,կառուցել ես ապագայի մասին քո երազանքների աշխարհը,տուն,որտեղ մայրդ օրոր Է ասել,Սիրել ես և սիրվել ամենքի կողմից...