Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Ապր 23

Ես քեզ սիրում եմ

Սիրահարվել… դա այն է, երբ աչքերդ ուզում են տեսնել միմիայն նրա պատկերը, ականջներդ ուզում են լսել միայն նրա քաղցր խոսքերը, շուրթերդ արտաբերել են ուզում նրա անունը, ենթագիտակցությունդ նրան ամենուր գտնել է ուզում: ԵՍ ՔԵԶ ՍԻՐՈՒՄ ԵՄ…