Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Մայ 29

Ոսկե մեքենա.... (9 նկար)

Ոմանք փորձում են  մեծացնել մեքենայի հզորությունը, իսկ ոմանքել պատում են մեքենան ոսկով... Եթե այսպես շարունակվի , հաջորդ քայլը կլինի ադամանդե դիսկերը... Իդեպ նշեմ , որ վտանգավոր է թողնել նման մեքենան սովորական ավտոկայանում...

6

1

5474