Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Մար 05

Կյանք առանց ձեռքերի

Այս աղջիկը 25 տարեկան է և ծնված օրվանից զրկված է ձեռքերը շարժելու ունակությունից բժիշկների սխալի պատճառով : Գոնե ուրախալի է այն փաստը , որ նա սովորել է հանգիստ կյանք վարել ոտքերի օգնությամբ : 30

10

2582