Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Հոկ 16

Սեփական ձեռքերով

Սա սովորական մարդկանց ձեռքերով պատրաստված տարբեր աշխատանքների հավաքածու է : Հետաքրքիր է , թե ուր կարող է հասնել մարդկային երևակայությունը : 12

3

1850