Copy SMS

Մայ 14

Քամելեոնի գույները

Այս նկարներում կտեսնենք,թե ինչպես է փոքրիկ քամելեոն Յոշին մեծանում,ինչպիսի փոփոխություններ է տեղի ունենում նրա արտաքին տեսքի մեջ,ինչպես է նա գեղեցկանում...
Նկարներն արված են նրա ծննդից սկսած մինչև 3 ամսվա լրանալը: