Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Դեկ 31

Արցախի մանուկների ամանորյա հրաշքը 1991 թվականին... ...Այս տարվա քո նվերները մութն ու ցուրտն են, իմ փոքրիկ,
Այս տարի պայթող ռումբերը քեզ դարձել են խաղալիք,
Եվ այս խաղը պատերազմն է, որ խաղում են մեծ մարդիկ,
Իսկ խաղի վերջում քո ճիչն է` ես սպասում եմ քեզ, հայրիկ...

13

2

2226