Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Հուլ 07

Դուք նորեկ ունեք

 Դուք  նորեկ ունեք Երեխեք ջան ես մի քանի անգամ  փորձել եմ գրանցվել  բայց ինձ մոտ չէր ստավում  դե ինչ անի վոր այսօր  ստացվել  է  ես  սկզբում ձեզ ցույց կտամ  մի քանի կոմիքսներ  :)
17

19

1079