Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Փետ 04

Քոփի տուն 1

քանի որ մեր քոփի օֆիսից լիքը փող էր եկել որոշեցի մի հատ էլ ամառանոց սարքեմ իհարկե բասեյինով:Անակնկալ վերջում:Ահա և դա `
էս երեկոյան նկարա
2

24

879