Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Մայ 15

Քոփիփաստցիների քաղաքը

Բարև ձեզ սիրելի քոփիփաստցիներ ոնցեք???... Երեկ նայեցի մի քանի գրառում Քոփիփաստցիների տուն, Քոփ դպրոց, քոփի գրասենյակ վեռնագրերով այդ միտքը ինձ դուր եկավ և որոշեցի ձեզ ներկայացնել Քոփիփաստցիների քաղաքը 
դե գնացինք
սա քաղաքի կենտրոնային մասն է
20

59

1240